Crea el teu compte
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dilluns, 10 d'Agost de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Redacció - Badalona - 21/7/2020

S’aprova la convocatòria 2020 per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a autònoms i micro pimes afectades pel COVID-19
- Amb un import d’1.570.000€ euros per a l’exercici 2020-2021.

Foto: Comunicació BDN

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 21 de juliol de 2020 les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona, per concurrència no competitiva, destinades a ajuts econòmiques a autònoms i micro pimes afectades pel COVID-19, durant l’exercici 2020.

L’Ajuntament de Badalona amb el suport tècnic i econòmic del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objecte de facilitar la reactivació econòmica del petit teixit empresarial de la ciutat i afavorir la seva estabilitat i el foment de l’ocupació, té la voluntat d’establir una línia d’ajuts econòmics dirigida a facilitar la represa de les activitats econòmiques de la ciutat que han patit de forma significativa l’impacte de les mesures que s’han establert fruit de la crisi sanitària generada per la COVID-19.

L’import màxim corresponent a l’atorgament dels ajuts econòmics és de 1.570.000€ euros, per a l’exercici 2020-2021 amb el finançament del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics qui compleixi els següents requisits:

1. Ser persona física autònoma (treball autònom amb i sense treballadors) o jurídica amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor de RD 463/2020 de l’estat d’alarma.

2. Tenir la seu social al municipi de Badalona

3. En el cas d’autònoms: haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. (inclou disminució d’ingressos del 75% respecte els 6 mesos anteriors d’activitat)

4. En cas de micro empresa:

-Tenir un màxim de 9 treballadors i un volum d’operacions no superior a 2.000.000 € anuals segons el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comissió europea.

-Haver suspès la seva activitat presencial o tancat al públic pel mateix Decret o les seves posteriors modificacions

5. No ser societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la majoria del seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

6. No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

7. Complir amb les obligacions de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.

8. Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

L’Ajuntament aportarà un 50% de les despeses acreditades següents amb un màxim de 350 euros per ajut concedit.

a) Despeses d’implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball, relacionades amb la COVID-19.    

b) Despeses de subministraments de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas), comunicacions, i assegurances, amb un màxim de 6 mesos des de la implantació de l’estat d’alarma.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses d’obres d’instal·lació, remodelació o adequació dels locals, l’IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

El conjunt d’aportacions, subvencions i ajuts no podrà excedir el total de la despesa real efectuada pel beneficiari

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Prèviament, abans dels Ple extraordinari, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, acompanyat per la segona tinenta d’alcaldia, Cristina Agüera, ha presentat els detalls de les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’atorgament d’aquestes subvencions en una roda de premsa conjunta del govern i dels grups municipals.

Notícies Relacionades


Has d'identificar-te per escriure comentaris
| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | 1996-2020 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.
Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya - Departamnet de la presidència

C/ Besòs, nº 7 - 1º 2ª - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 23 01 - Fax 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración: Sandra Torres | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Manel Riera